30
дней
Сайт Президента Республики Беларусь
Национальный правовой портал
№ 11, ноябрь 2019
Геннадий КОРШУНОВ. Контуры будущего в зеркале социологии
В своем интервью журналу директор Института социологии НАН Беларуси рассказал об эпохе цифровизации и кардинальных изменениях, которые она привносит сегодня в жизнь общества. Исследователь акцентировал внимание на феномене мессенджеров, новых трендах медиапространства, специфике ценностных ориентаций белорусов и научном подходе к изучению наиболее сложных процессов социальной реальности. Таким образом, по мнению ученого, наука социология объясняет настоящее и прорисовывает контуры будущего.. Далее
Наталья ЗЛОТНИК. Белорусская атомная – на старте
В статье рассказывается о реализации в Беларуси национальной ядерной энергетической программы и строительстве в Островце первой атомной электростанции. Автор рассматривает вопросы повышения энергетической безопасности в стране в контексте развития атомной генерации. Отмечается, что Белорусская АЭС должна обеспечить треть потребностей нашей страны в электроэнергии. С вводом собственной АЭС экономика Беларуси сможет стать более конкурентоспособной, кроме того, есть потенциал для увеличения экспортных поставок электроэнергии. Акцентируется внимание на системах безопасности, обеспечивающих надежную работу атомного объекта, а также на программе сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии.. Далее
Сяргей ГАЛОЎКА. Край вялікіх магчымасцей
Артыкул прысвечаны Быхаўшчыне – самабытнаму рэгіёну Магілёўскай вобласці. Аўтар расказвае пра гістарычнае мінулае краю, прыводзіць шмат цікавых фактаў пра яго прыродныя адметнасці і вытворчы патэнцыял, аналізуе перспектывы эканамічнага і сацыяльна-культурнага развіцця.. Далее
Виталий ДЕМИРОВ. В контексте новых условий
В статье рассмотрены мировые тренды на рынке нефти и газа в контексте новых реалий, перед которыми оказалась белорусская энергетика. Такая ситуация стала следствием российского налогового маневра, общего изменения конъюнктуры рынка, обусловленного ростом инвестиций в сжиженный природный газ и его предложением, а также хаотизацией мирового рынка нефти, возникшего по причине увеличения геополитических и экологических рисков, террористических угроз. На основе прогнозов мировых тенденций в нефтегазовой отрасли автором раскрыта совокупность возможностей, позволяющих оптимизировать присутствие Беларуси на региональном энергетическом рынке.. Далее
Валерий ГОЛУБОВСКИЙ. IT-образование. Каким ему быть?
В статье рассматривается белорусское IT-образование на современном этапе развития общества. Раскрывается сущность цифровой компетентности и обосновывается необходимость ее формирования на различных уровнях образования у обучающихся как из числа молодежи, так и взрослых. Высказывается мысль о необходимости вовлекать IT-компании в процесс разработки новых механизмов взаимодействия, основанных на интеграции науки-образования-производства и направленных на развитие цифровых компетенций у различных категорий населения. Представленные в публикации взгляды могут послужить предметом обсуждения в педагогическом сообществе и в среде бизнес-компаний для определения направлений развития IT-образования не как сферы бизнеса, а как инструмента инновационной экономики Беларуси на основе консолидации усилий заинтересованных сторон.. Далее
Віктар ЛОЎГАЧ. Людзі загадкавага Палесся
На прыкладзе лёсаў людзей, гісторыі вытворчых калектываў аўтар знаёміць з жыццём аднаго з куткоў Беларускага Палесся. У цэнтры ўвагі – Нацыянальны парк «Прыпяцкі», сельгаспрадпрыемства «Агра-Ляскавічы». Акцэнт зроблены на характары мясцовых жыхароў, якія ўмеюць выдатна працаваць, быць прынцыповымі і нават самаахвярнымі, захоўваючы галоўнае багацце – прыроду. Яны шануюць свой род, ствараюць працоўныя дынастыі, робяць прыгожай і шчаслівай сваю малую радзіму.. Далее
Николай ШЛОМА. Флора… в банке. Генетическом
В статье представлены результаты многолетней работы в области сбора, изучения, сохранения и использования генетических ресурсов растений в Республике Беларусь. Характеризуется деятельность научных учреждений биологического и аграрного профиля в целях устойчивого развития сельского хозяйства страны, обеспечения продовольственной безопасности и сохранения биологического разнообразия.. Далее
Ігар АЎЛАСЕНКА. Беларуская дыпламатыя вачыма пісьменнікаў
У артыкуле распавядаецца пра ролю і формы ўдзелу беларускіх літаратараў у знешнепалітычнай дзейнасці БССР. Для больш дэталёвай гістарычнай рэканструкцыі падзей аўтар уводзіць у навуковы ўжытак дакументы асабістага паходжання (дзённікі, эпісталярная спадчына, мемуары, нарысы) паэтаў і празаікаў і паказвае, у чым іх каштоўнасць.. Далее
Ядвига ЯСКЕВИЧ. Роль политических сетей в повышении эффективности принятия решений в сфере государственного управления
В статье раскрывается статус и проблемное поле инновационной модели принятия решений в государственном управлении посредством политических сетей, выступающих как стратегические альянсы государственных и негосударственных субъектов. Выявляется роль сетевой коммуникации в практиках сетевой экономики, бизнеса, политики. На примере открытого диалога власти и гражданского общества Республики Беларусь в ходе обсуждения проблемы развития предпринимательства показывается, что современные модели принятия решений должны коррелировать с ценностно-ориентированными моделями менеджмента.. Далее
Николай БУЗИН. Лавры бакалавра и магия магистра
В статье представлена историография Болонского процесса, раскрыт проблемный опыт, с которым столкнулись европейские страны при его реализации. Автор анализирует плюсы и минусы его внедрения в Беларуси, прежде всего в системе военного образования применительно к национальным реалиям.. Далее
Сергей РАССАДИН. Орнамент судьбы: человека, народа, государства
Статья известного белорусского ученого-историка, к сожалению, безвременно ушедшего из жизни несколько лет назад, посвящена изучению вопроса появления орнамента на Государственном флаге Республики Беларусь. В неопубликованном ранее исследовании раскрываются истоки зарождения национального орнамента, убедительно доказывается соответствие его традициям белорусского народа. Ученый открывает читателям новые факты, связанные с авторством узора, изображенного на полотнище государственного флага. Показана глубокая историческая преемственность в использовании этого визуального символа в новейшей истории Беларуси.. Далее
Алег ЯНОЎСКІ. «На любы заклік – наш цьвёрды адказ: „Заўсёды гатовы!“». Ваенная справа і фізкультура ў падрыхтоўцы беларускіх студэнтаў 1920-х – пачатку 1930-х гадоў
На прыкладзе арганізацыі вучэбнага працэсу ў Беларускім дзяржаўным універсітэце разгледжана практыка далучэння студэнцтва да авалодання ваеннай справай, выхавання абаронцаў айчыны, прывіцця моладзі здаровага ладу жыцця і імкнення да фізічнага ўдасканалення. Прыводзяцца шматлікія факты ўмацавання на працягу 1920-х – пачатку 1930-х гадоў ваеннага і фізкультурнага складнікаў у падрыхтоўцы беларускіх спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй ва ўмовах нарастаючай знешнепалітычнай напружанасці і пагрозы вайны.. Далее
Виктор БЕЛОЗОРОВИЧ. У руля партийной истории
В статье раскрывается общественно-политическая и научная деятельность члена партии большевиков историка Самуила Хаимовича Агурского. Представлены основные вехи жизненного пути партийного ученого. Доказано, что с именем С.Х. Агурского связано формирование нового направления в историографии БССР – истории КП(б)Б. Сделан вывод о неоднозначной оценке вклада историка в развитие отечественной историографии.. Далее
Алексей КОЗЛОВ. Контроль информационного пространства БССР местными органами цензуры в 1966–1987 годах
В статье рассматривается деятельность областных управлений по охране государственных тайн в печати при облисполкомах (обллитов) по осуществлению контроля информационного пространства в период 1966–1987 годов. Показаны методы и объем цензорского контроля, положительные и отрицательные стороны цензуры. Обосновывается тезис о том, что в эти годы наблюдалась тенденция к сокращению предварительного цензорского контроля. Исследование проведено на основе архивных материалов Национального архива Республики Беларусь, а также государственных архивов Витебской, Брестской и Могилевской областей.. Далее
ЧЖАН Иньлин. Китайская этническая группа в Беларуси: история и современность
В статье рассмотрены источники, связанные с историей китайской диаспоры на территории Беларуси. Работа основана на использовании широкой базы литературы. В качестве источников выступают архивные материалы, научная и научно-популярная литература, СМИ и материалы интернета.. Далее
Rambler's Top100