7
дней
Сайт Президента Республики Беларусь
Национальный правовой портал
№ 11, ноябрь 2018
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
В статье рассмотрены вопросы инновационного развития Республики Беларусь, в том числе в части развития и становления субъектов инновационной инфраструктуры – технологических парков. Особое внимание обращается на расширение международного научно-технического сотрудничества как с новыми странами, так и стратегическими партнерами – Россией и Китаем. В публикации также затрагивается тема разработки Комплексного прогноза научно-технологического прогресса Республики Беларусь на 2021–2025 годы и на период до 2040 года.. Далее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Новый виток интеграции
В статье идет речь о перспективных направлениях сотрудничества Беларуси и России, которые обсуждались на V Форуме регионов Беларуси и России 10–12 октября в Могилеве. В частности, рассмотрены актуальные вопросы интеграции и сотрудничества по внедрению цифровых инноваций в экономику, систему государственного управления, социальную сферу, информационную безопасность наших стран.. Далее
Сергей ГОЛОВКО. В формате дружбы и сотрудничества
Первый форум регионов Беларуси и Украины, который проходил в Гомеле 25–26 октября, стал знаковым событием в истории взаимоотношений двух стран. Он не только еще раз подтвердил существование между белорусским и украинским народами тесных братских связей, но и определил для наших государств перспективу углубления взаимовыгодного сотрудничества. О том, какие инициативы звучали на этом масштабном мероприятии, – в статье обозревателя «Беларускай думкі».. Далее
Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ, Вадзім ЛАКІЗА. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
У артыкуле, прысвечаным Году малой радзімы, паказваецца роля гістарычнай навукі ў развіцці краіны, фарміраванні гістарычнай свядомасці беларускага народа як комплексу асэнсаваных ведаў і ўяўленняў аб гісторыі, поглядах, традыцыях і культуры продкаў. Раскрываюцца асноўныя палажэнні канцэпцыі гісторыі беларускай дзяржаўнасці, распрацаванай калектывам вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Дэманструюцца найважнейшыя дасягненні акадэмічных гісторыкаў, антраполагаў і археолагаў. Аўтары падкрэсліваюць неабходнасць і важнасць такога кірунку працы вучоных, як вывучэнне рэгіянальнай гісторыі.. Далее
Сяргей ЖОЛУД. Авеяны славай шлях
Трэцяга ліпеня 2019 года Беларусь будзе адзначаць вельмі важную дату ў сваёй гісторыі. Той шчаслівы і радасны дзень 1944 года, калі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў была вызвалена сталіца Беларусі, назаўсёды стаў сімвалам пазбаўлення нашай зямлі ад ненавіснага ворага і ўзорам гераізму, праяўленага беларускім народам у гады Вялікай Айчыннай вайны. У новым цыкле тэматычных матэрыялаў на старонках часопіса “Беларуская думка” мы ў храналагічным парадку прааналізуем асноўныя этапы вызвалення Беларусі на працягу 1943–1944 гадоў і раскажам, як захоўваецца ў нашай краіне памяць пра падзеі 75-гадовай даўнасці. Першы артыкул прысвечаны ваенным дзеянням у канцы верасня — пачатку лістапада 1943 года, у выніку якіх савецкімі войскамі былі вызвалены ад фашысцкіх захопнікаў такія буйныя беларускія населеныя пункты, як Камарын, Хоцімск, Лоеў, Клімавічы, Касцюковічы, Рэчыца.... Далее
Эмануил ИОФФЕ. Это было в Минском гетто
На основе изучения фондов архивов и музеев Беларуси, России, Израиля, США и Германии автор воссоздает малоизвестные страницы истории Минского гетто. В статье акцентируется внимание на деятельности антифашистского подполья в гетто, рассказывается об участии бывших его узников в партизанском движении. Также в публикации затрагивается вопрос увековечения памяти узников Минского гетто.. Далее
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
В приуроченной к 100-летию БЕЛТА публикации автор рассказывает об одном из ключевых структурных подразделений агентства – корреспондентской сети – на примере корпункта в Гомеле. Его деятельность рассматривается и в историческом аспекте, начиная со времен РОСТА, и в современном. Воспоминаниями о трудовых буднях делится бывший руководитель Гомельского корреспондентского пункта Валерий Сидорчик, который выполнял эту функцию на протяжении 15 лет. В материале также приводятся тексты информационных сообщений разных периодов истории Беларуси, факты о работе репортеров в первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС.. Далее
Надзея БУНЦЭВІЧ. Чатыры погляды на TEART
У артыкуле даецца аналітычны агляд спектакляў і падзей VIII Міжнароднага форуму тэатральнага мастацтва TEART. Але на першы план выходзіць не іх апісанне, а роздум пра шляхі развіцця беларускага тэатра ў рэчышчы агульнаеўрапейскіх тэндэнцый апошняга часу. Аўтар разважае і пра ўласна фестывальныя спектаклі беларускай і міжнароднай праграм фестывалю, і пра тое, куды рухаецца гэты форум і да якіх змен у нацыянальнай культуры прыводзіць.. Далее
Тамара АЎСЯННІКАВА. Непрыручаная птушка
Яўгенія Янішчыц – знакавая фігура ў беларускай паэзіі другой паловы XX стагоддзя. Цікавасць да гэтай асобы і праз час не страчана, а, наадварот, расце. Аб творчасці і лёсе вядомай паэтэсы разважае пісьменніца Тамара Аўсяннікава.. Далее
Сяргей МЯНЬЧЭНЯ. «Чым п’яніца мудрэйшы за асла?»: антыалкагольная тэматыка на старонках каталіцкай газеты «Biełarus» (1913–1915)
Артыкул прысвечаны асвятленню пазіцыі каталіцкай газеты «Biełarus», якая на працягу 1913–1915 гадоў выходзіла ў Вільні, па праблеме алкагалізацыі грамадства. Газета была правадніком ідэй поўнага ўстрымання ад ужывання алкагольных напояў і актыўна падтрымлівала палітыку «прымусовай цвярозасці», звязваючы з ёю надзеі на паляпшэнне нораваў і адраджэнне краю.. Далее
Александр ДЕМИДОВ. Отчужденный труд и его постиндустриальная участь
Отчуждение труда, описанное и проанализированное К. Марксом, по-прежнему порождает отчуждение людей друг от друга и от самих себя. В отличие от известного экономиста XIX века, автор статьи считает, что это отчуждение обусловлено не разделением труда или частной собственностью, а наличием товарного производства. В публикации также показаны возможности исчезновения товарного производства и связанного с ним отчуждения труда вследствие новейших научно-технических трансформаций производственной сферы.. Далее
Дмитрий ЛЮБКИН. Интегрированное управление государственной границей: формирование национальной системы взглядов на основе европейского опыта
В статье дана характеристика государственной границы как межгосударственной категории. На основе европейского опыта, адаптированного под белорусские условия, предложено сформировать и внедрить национальную систему интегрированного управления государственной границей. В этих целях уточнены функции госграницы, определены основные проблемы интегрированного управления государственной границей, а также приоритетные направления деятельности по их разрешению. Предложен вариант белорусской модели системы ИУГ и пути повышения ее эффективности с учетом обстановки в пограничном пространстве.. Далее
Светлана МЯСОЕДОВА. Дело о погроме на стеклозаводе «Новка» в контексте постреволюционных событий в Витебской губернии
В статье, написанной на основе архивных документов, рассказывается о событиях, произошедших 27 сентября 1919 года в поселке Новка Куринской волости Витебского уезда. Анализируя причины возникновения «зеленого» движения в Витебской губернии, автор приходит к выводу, что проводимые в первые годы после установления советской власти жесткие репрессивные мероприятия вели к озлоблению населения, способствовали появлению и широкому распространению бандитизма в регионе.. Далее
Виталий КОЗЛОВСКИЙ. Президентская форма организации власти
Rambler's Top100